หมวดหมู่: CSR

7321 GHB


ธอส. ดำเนินโครงการ ‘ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567’

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

          นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ธอส. ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “ธอส. สนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 36 ปี มีภารกิจในการดำเนินงานสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาสงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ในการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยในโอกาสนี้ ธอส. ได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดย ธอส.ได้เข้าหารือ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 

 

7321

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!