avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: ข่าวสังคม

smedsmed

SME D Bank จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน

          นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขับเคลื่อนโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้แทน 16 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น    เข้าร่วมหารือเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ Operation Center หรือ OC  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower

aom40

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90